Translate

Sunday 30 December 2012

TỄU - BLOG: LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁ...

TỄU - BLOG: LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁ...: .   LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI  THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM Chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây kêu ...

No comments:

Post a Comment