Translate

Saturday 21 March 2015

"Thế Thảo còn thì Hà Nội chết hết cây..."Thế Thảo còn thì Hà Nội chết hết cây...

Tên bác là Thế Thảo mà lại làm chủ tịch Hà Nội thì cây xanh lên đường là đúng rồi. Bác phải đốn cây để thay cây (thế thảo) cho đúng tên đúng số rồi. Thảo này mạng Hỏa, Sơn Hạ Hỏa số làm tiều phu đốn củi, buôn gỗ hay lâm tặc. Bác đi đến đâu thì cây mọc không nổi đến đấy. Số âm nam, ngồi đái sè sè không qua ngọn cỏ nhưng cây càng to càng chết với bác. Kép nhất không thành, kép nhì cũng chẳng xong nhưng mở xưởng gỗ thì vượng. Hoặc trồng cỏ (cần sa) thì phát. Mệnh Hỏa mà gặp Mộc thì tha hồ chặt cây. 

Thế Thảo mà làm chủ tịch thêm vài năm nữa thì Hà Nội ta cây đang rậm bờm sờm như tóc bác Phó Đam sẽ trở nên trọc lốc, bóng loáng như đầu bác Phó Phúc. Hãm cực...

Thảo còn thì cây chết hết,

Thảo hết thì chỉ chết một cây đóng hòm....

1 comment: