Translate

Tuesday 29 January 2013

mai xuân dũng: Ở ĐỒN MANG CÁ THÍCH HƠN Ở NHÀ

mai xuân dũng: Ở ĐỒN MANG CÁ THÍCH HƠN Ở NHÀ: 29/1/2013 Những người lớp tuổi 40 trở về trước ai mà chẳng thuộc bài "Lượm" của Tố Hữu. Bài thơ nói về cuộc kháng Pháp máu lửa của người ...

No comments:

Post a Comment