Translate

Tuesday 23 October 2012

mai xuân dũng: NHÂN DÂN TỪ CHỨC ĐI

mai xuân dũng: NHÂN DÂN TỪ CHỨC ĐI: Vừa qua trung ương đảng kết thúc hội nghị toàn thể lần thứ 6 mà không đi đến quyết định kỷ luật “một ủy viên Bộ chính trị” mặc dù có n...

No comments:

Post a Comment